Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Ferie z nauką pływania

04.01.2022

Informacja:

Zapisy przyjmujemy mailowo na adres ferie@aquaparkkalisz.pl wpisując w treści imię dziecka, wiek, numer kontaktowy oraz wybrany termin kursu.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Regulamin uczestnictwa w kursie nauki pływania w ferie

1.      Niniejszy regulamin (zwany też dalej: Regulaminem) dotyczy zasad korzystania          z usługi uczestnictwa w zajęciach nauki pływania w ferie (zwanej też dalej: Usługą), świadczonej przez "AQUAPARK KALISZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz, KRS 0000340359, NIP 6182107013 (zwanej też dalej: AQUAPARK KALISZ), i stosuje się go łącznie z innymi aktami, w tym regulaminami i instrukcjami, obowiązującymi na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ, w szczególności w strefie basenów wewnętrznych.

2.      Warunkiem skorzystania z Usługi jest wykupienie karnetu w cenie 200,00 złotych na 5 lekcji pływania. W przypadku małoletniego wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

3.      Karnet na 5 lekcji grupowej nauki pływania jest karnetem imiennym. Do kursu mogą przystąpić dzieci powyżej 5 roku życia.

4.      Karnet jest ważny na turnus pierwszy od 17 do 21 stycznia 2022r. lub na turnus drugi od 24 do 28 stycznia 2022r,

5.      Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w turnusie pierwszym o godzinie 11:00, a w turnusie drugim o godzinie 16:00.

6.      Lekcje z karnetu, niewykorzystane z winy uczestnika, nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu kosztów za zawinione przez uczestnika nieobecności. Sytuacje losowe (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą zgodnie     z obowiązującymi przepisami.

7.      Zajęcia odbywają się po wcześniejszym zapisaniu uczestnika na turnus oraz ustaleniu terminu z AQUAPARK KALISZ. Czas trwania jednej lekcji to 60 minut. Po zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia hali basenowej. Całkowity czas przebywania na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ to 60 minut zajęć i 20 minut na przebranie się przed i po zajęciach. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.

8.      Na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz filmowania zajęć za wyjątkiem wyznaczonych do tego celu osób przez AQUAPARK KALISZ.

9.      Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na korzystanie z usługi uczestnictwa w kursach nauki i doskonalenia pływania.

10.  Podczas trwania zajęć na terenie niecki basenowej mogą przebywać tylko uczestnicy oraz instruktorzy. Opiekun po doprowadzeniu małoletniego na miejsce zbiórki opuszcza halę basenową, a po zajęciach odbiera małoletniego z hali basenowej. Podczas przebywania na hali niecki basenowej opiekun musi posiadać obuwie zmienne.

11.  Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora oraz przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ.

12.  Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.park-wodny.kalisz.pl oraz w siedzibie AQUAPARK KALISZ.

13.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego,     a także aktualnie obowiązującego regulaminu określającego zasady korzystania            z usług publicznych świadczonych przez "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. w Kaliszu i regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.

14.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uczestnikowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

15.   W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. w Kaliszu i/lub regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.