Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Dostępność cyfrowa

 Dostępność cyfrowa:

Aquapark Kalisz sp. z. o. o. w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aquaparku Kalisz w Kaliszu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

-niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
-serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
-brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
-skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

-Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)

-Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
-Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
-Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zuzanna Booij, pod adresem: z.booij@park-wodny.kalisz.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
 

AQUAPARK KALISZ / SIEDZIBA SPÓŁKI: Kalisz (62-800) Ul. Sportowa 10

1.Wejście do budynku Aquapark Kalisz sp. z o.o. znajduje się na poziomie zerowym Parku Wodnego Kalisz i jest zadaszone. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na wszystkich dostępnych kondygnacjach.

2. W budynku trzykondygnacyjnym Aquapark Kalisz sp. z o.o. schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze holu głównego po lewej stronie znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym na przedostanie się na wyższe kondygnacje.   

3. Na hali basenowej znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni do wjazdu do niecki rekreacyjnej oraz podestu do wejścia do niecki sportowej. Przy hali basenowej oraz w strefie saun dostosowano szatnie, prysznice i toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych basen został wyposażony w wózki.

4. Na terenie kaliskiego Aquaparku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością – 10 miejsc.

5. Do budynku Parku Wodnego w Kaliszu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Na terenie Aquapark Kalisz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne
Strona Parku Wodnego w Kaliszu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.