Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

HO, HO, HO… AKADEMIA PŁYWANIA SZARKI - świąteczny konkurs plastyczny

29.11.2021

Obowiązuje od 29.11.2021r.

HO, HO, HO… AKADEMIA PŁYWANIA SZARKI ŚWIĄTECZNIE

ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN:

1.      Organizatorem konkursu pod nazwą „Ho, ho, ho.. Akademia Pływania Szarki Świątecznie” (zwanego dalej Konkursem) jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.           w Kaliszu, ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda   w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2.      Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także zasady postępowania reklamacyjnego (zwany dalej Regulaminem).

3.      W Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, będące członkami Akademii Pływania Szarki, działające za zgodą i wiedzą ich rodziców/opiekunów prawnych.

4.      Konkurs rozpoczyna się dnia 29 listopada 2021 r., a kończy się dnia 12 grudnia 2021 r.

5.      Celem Konkursu jest kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach Akademii Pływania Szarki związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

6.      Wykonanie zadania konkursowego polega na złożeniu pracy plastycznej w terminie: od 29 listopada 2021 do 12 grudnia 2021 roku do skrzynki znajdującej się przy kasie pływalni Organizatora.

7.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

8.      Prace powinny być wykonane na papierze typu blok plastyczny lub techniczny           w formacie A4.

9.      Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą Konkursu, to jest Akademia Pływania Szarki świątecznie.

10.  Prace nie mogą zawierać treści bezprawnych oraz naruszać praw osób trzecich.

11.  Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem kontaktowym i adresem e-mail do rodzica/opiekuna.

12.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.

13.  O wygranej decyduje trzyosobowe jury powołane przez Organizatora (zwane dalej Jury), w składzie Michał Jackowski, Magdalena Kearney i Katarzyna Sobczak, które ocenia zgłoszone prace. Nagrodzone zostają trzy najciekawsze prace, wybrane przez Jury. Kryterium wyboru stanowią w szczególności kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami Regulaminu.

14.  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wywieszone na wystawie świątecznej            w siedzibie Organizatora.

15.  Zwycięzcy Konkursu są powiadamiani o wygranej oraz o sposobie odebrania nagrody poprzez pocztę email.

16.  Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

17.  Nagrodami w Konkursie są bilety na basen, I miejsce – 10 biletów, II miejsce – 8 biletów, III miejsce – 6 biletów.

18.  Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

19.  Regulamin Konkursu dostępny jest w Kasach AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl.

20.  Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ oraz Regulaminu określającego zasady korzystania   z usług publicznych świadczonych przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.                w Kaliszu.

21.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

22.  Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.                 W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uczestnikowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

23.  Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez uczestników.

24.  Uczestnik z chwilą złożenia pracy konkursowej udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania pracy w serwisach internetowych należących lub wykorzystywanych przez Organizatora. Uczestnik przenosi w ten sposób na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich jest bezwarunkowe i będzie uprawniać Organizatora do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie każdą techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, wykorzystywanie w sieci Internet, umieszczanie na produktach, posługiwanie się w reklamie, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian       i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego, w tym przeniesienia nabytych praw autorskich do prac konkursowych na podmioty trzecie.

25.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

26.  Dane osobowe uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

27.  Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

28.  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

29.  Administrator nie będzie udostępniać zebranych od uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych innym podmiotom. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

30.  Uczestnikowi i/lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: naukaplywania@aquaparkkalisz.pl, numer telefonu: 698 800 695 lub osobiście w siedzibie Administratora.

31.  Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie, o którym mowa w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody.

32.  Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych                     w Regulaminie traci prawo do nagrody.

33.  Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: naukaplywania@park-wodny.kalisz.pl

34.  Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać :

1) osobiście w kasie głównej „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.,

2) pisemnie listem na adres „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz.

3) pocztą elektroniczną na adres: naukaplywania@aquaparkkalisz.pl

35.  Organizator zaleca, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko składającego reklamację, jego adres do korespondencji oraz opis przyczyn reklamacji. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się także dołączenie adresu mailowego oraz numer telefonu kontaktowego.

36.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym, który zostanie wysłany na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku podania przez składającego reklamację adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego składający reklamację może zostać poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia także tą drogą.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.