Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Nurkowanie na rafie

24.07.2023

30.07.2023r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nurkowych

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązuje wszystkie osoby zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Centrum Nurkowe DECO z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29, zwanym dalej „Organizatorem”.

 

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach:

1.      Zajęcia prowadzone są w dniu 30.07.2023r. godzinach od 11:00 do 18:00, bezpłatnie na terenie basenu sportowego na hali basenowej w obiekcie Aquapark Kalisz ul. Sportowa 10, po uprzednim zakupie biletu wstępu, ilość osób biorących udział w zajęciach jest ograniczona.

2.      Jednocześnie w zajęciach może wziąć udział maksymalnie 8 osób.

3.      W zajęciach mogą wziąć udział dorośli i dzieci powyżej ósmego roku życia umiejący pływać.

4.      Dzieci od piątego do ósmego roku życia umiejące pływać mogą wziąć udział w zajęciach dla najmłodszych prowadzonych na powierzchni wody.

5.      Dzieci poniżej 5 roku życia nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

6.      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa.

7.      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, osób niepełnoletnich, jest wypełnienie i podpisanie, przez rodzica lub opiekuna, formularza uczestnictwa.

8.      Formularze uczestnictwa dostępne będą w dniach i godzinach odbywania się zajęć przy stoisku w strefie basenu pływackiego.

9.      Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzice, którzy mają wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, we własnym zakresie powinni skonsultować się z lekarzem oraz sprawdzić brak przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach rekreacyjnych tzn. nurkowanie na basenie.

Prawa i obowiązki uczestnika:

1.       W czasie zajęć Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Usług Aquapark Kalisz oraz podporządkować się poleceniom wydawanym przez Instruktora.

2.       W razie niewłaściwego zachowania na zajęciach, a w tym zachowaniu zagrażającemu zdrowiu oraz życiu, bezpieczeństwu swojemu oraz innych uczestników kursu, prowadzący ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z ćwiczeń.

3.       Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu specjalistycznego do nurkowania, tylko pod nadzorem prowadzącego Instruktora.

4.       Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniony sprzęt nurkowy.

5.       Każdy Uczestnik ma obowiązek do niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń sprzętu nurkowego.

6.       W przypadku kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast zgłosić ten fakt Instruktorowi, który w tym przypadku podejmie decyzję o dalszym uczestnictwie w zajęciach.

7.       Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizatora oraz obiektu Aquapark Kalisz, w którym odbywają się zajęcia nurkowania.

Postanowienia końcowe:

1.       Udostępniony sprzęt nurkowy będzie dezynfekowany po każdorazowym użyciu.

2.       Jeśli nie wyrażasz zgody na upublicznianie wizerunku, prosimy o nie branie udziału w zajęciach.

3.       Wszystkie kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.