Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Warsztaty PILATES

04.03.2022

18.03.2022

Regulamin uczestnictwa w warsztatach pilates

1.      Niniejszy regulamin (zwany też dalej: Regulaminem) dotyczy zasad korzystani  z usługi uczestnictwa w warsztatach z Pilates (zwanej też dalej: Usługą), świadczonej przez "AQUAPARK KALISZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz, KRS 0000340359, NIP 6182107013 (zwanej też dalej: AQUAPARK KALISZ), i stosuje się go łącznie z innymi aktami, w tym regulaminami i instrukcjami, obowiązującymi na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ.

2.      Koordynatorem organizującym warsztaty jest Katarzyna Małecka.

3.      Warunkiem skorzystania z Usługi jest wykupienie biletu  w cenie 20,00 złotych.

4.      Warsztaty organizowane są 18 marca 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 18:00-20:30

5.      Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zapisaniem uczestnika na zajęcia. Zapisy odbywają się w recepcji Klubu Fitness.

6.      Z warsztatów mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

7.      Niewykorzystany bilet na warsztaty nie podlega zwrotowi.

8.      Aquapark zapewnia dostęp do wody podczas zajęć.

9.      Uczestnik warsztatów wykupując bilet zgadza się na robienie zdjęć oraz na wykorzystanie ich w celach marketingowych.

10.  Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na korzystanie z usługi uczestnictwa w warsztatach.

11.  Na warsztaty obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne.

12.  Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego warsztaty oraz przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na terenie obiektu AQUAPARK KALISZ.

13.  Regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.park-wodny.kalisz.pl oraz w siedzibie AQUAPARK KALISZ.

14.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego,     a także aktualnie obowiązującego regulaminu określającego zasady korzystania            z usług publicznych świadczonych przez "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. w Kaliszu i regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.

15.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uczestnikowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

16.   W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. w Kaliszu i/lub regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.